Thai Girlfriend Advisor

Relationship advice for Western Men and Thai Women

Tag: thai song jealousy

Huang Parn-หวง ปาน ธนพร

 

 

Huang Parn -หวง ปาน ธนพร
(Jealous)

ไม่เคยร้อน ไม่เคยร้าย เรียกยังไงก็ไม่พาล
mai koie ron mai koie raai riak yang ngai gor mai paan
Never hot-tempered, never evil, whatever you called me, I would also not quarrel.

ไม่รังแก ไม่ระราน แล้วให้มันแล้วไป
mai rang gae mai ra-raan laew hai man laew bpai
Don’t pick on others, don’t bully, I would let matters pass by.

แต่วันนี้ มีเหตุผล ขอเป็นคนไม่ห้ามใจ
dtae wan nee mee het pon kor bpen kon mai haam jai
But today there’s reason for me to be one without restraint.

กล้าดีอย่างไร มาขโมยของสำคัญ
glaa dee yaang rai maa ka-moi kong sam-kan
How daring of you to come and steal something important from me.

โทษเถอะนะ แบบถามดีๆ หรือไม่มีใครต้องการ
toht te na baep taam dee-dee reu mai mee krai dtong gaan
Pardon me, I ask politely, is it that nobody wants you?

ถึงมาเอาของฉัน แย่งแฟนคนอื่นใช้
teung maa ao kong chan yaeng faen kon eun chai
Hence you came to take mine, snatching someone else’s lover?

ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน ฉันไม่เคยแย่งของคนอื่น
chan huang chan maa tuang kong chan keun chan mai koie yaeng kong kon eun
I’m jealous, I came to demand my lover back; I’d never snatched other’s things.

ผู้หญิงเจ้าชู้ เมื่อรู้อย่าฝืน ช่วยอายสักหน่อยไหม
poo ying jaao choo meua roo yaa feun chuay aai sak noi mai
Flirtatous girl, realising that and yet don’t resist doing it, please can you at least have some shame?

ไม่เคยหยาบคายอย่างนี้ แต่มันไม่มีวิธีใด
mai koie yaap kaai yaang nee dtae man mai mee wi-tee dai
I’d never being impolite like this, but there’s no other way.

เนื้อคนอื่นวางไว้ แอบคาบมันตัวอะไร ไปคิดเอง
neua kon eun waang wai aep kaap man dtua a-rai bpai kit eng
Meat that others left behind and you secretly kept in your mouth, whatever that is, go and think about it.

ไม่ใจร้าย ไม่อยากนะ ไม่ได้มาเพราะวู่วาม
mai jai raai mai yaak na mai daai maa pror woo-waam
I’m not wicked, I don’t want to be, I didn’t came because I’m flared-up.

บอกตรงๆ ไม่เคยทำ ถือว่าเธอโชคดี
bok dtrong-dtrong mai koie tam teu waa ter chohk dee
Frankly speaking, I never did; you can consider that as your good fortune.

ไม่ต่อเถียง ไม่เชือดเฉือน ฉันมาเตือนเพราะหวังดี
mai dtor tiang mai cheuat cheuan chan maa dteuan pror wang dee
I don’t quarrel, don’t cut other’s heart; I came to warn you because I wish you well.

ถ้ามีศักดิ์ศรี ควรจะหยุดความสัมพันธ์
taa mee sak see kuan ja yoot kwaam sam-pan
If you have dignity, you should stop this involvement.

โทษเถอะนะ แบบถามดีๆ หรือไม่มีใครต้องการ
toht te na baep taam dee-dee reu mai mee krai dtong gaan
Pardon me, I ask politely, is it that nobody wants you?

ถึงมาเอาของฉัน แย่งแฟนคนอื่นใช้
teung maa ao kong chan yaeng faen kon eun chai
you came to take mine, snatching someone else’s lover?

ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน ฉันไม่เคยแย่งของคนอื่น
chan huang chan maa tuang kong chan keun chan mai koie yaeng kong kon eun
I’m jealous, I came to demand my lover back. I’d never snatched other’s things.

ผู้หญิงเจ้าชู้ เมื่อรู้อย่าฝืน ช่วยอายสักหน่อยไหม
poo ying jaao choo meua roo yaa feun chuay aai sak noi mai
Flirtatious girl, realising that and yet don’t resist doing it, please can you at least have some shame?

ไม่เคยหยาบคายอย่างนี้ แต่มันไม่มีวิธีใด
mai koie yaap kaai yaang nee dtae man mai mee wi-tee dai
I’d never being impolite like this, but there’s no other way.

เนื้อคนอื่นวางไว้ แอบคาบมันตัวอะไร ไปคิดเอง
neua kon eun waang wai aep kaap man dtua a-rai bpai kit eng
Meat that others left behind and you secretly kept in your mouth, whatever that is, go and think about it.

เป็นคนรักใครก็หวง ก็ห่วงจริงไหม
bpen kon rak krai gor huang gor huang jing mai
As a lover, anyone would be jealous, would worry, isn’t it ?

เธอคงเข้าใจหัวอกเดียวกัน มันควรจะจบแล้ว
ter kong kao jai hua ok dieow gan man kuan ja jop laew
You probably understands and feels the same, that it should stop.

ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน ฉันไม่เคยแย่งของคนอื่น
chan huang chan maa tuang kong chan keun chan mai koie yaeng kong kon eun
I’m jealous, I came to demand my lover back. I’d never snatched other’s things.

ผู้หญิงเจ้าชู้ เมื่อรู้อย่าฝืน ช่วยอายสักหน่อยไหม
poo ying jaao choo meua roo yaa feun chuay aai sak noi mai
Flirtatous girl, realising that and yet don’t resist doing it, please can you at least have some shame?

ไม่เคยหยาบคายอย่างนี้ แต่มันไม่มีวิธีใด
mai koie yaap kaai yaang nee dtae man mai mee wi-tee dai
I’d never being impolite like this, but there’s no other way.

เนื้อคนอื่นวางไว้ แอบแย่งของคนอื่นไป
neua kon eun waang wai aep yaeng kong kon eun bpai
Meat that others left behind and you secretly snatched others

แอบคาบมันตัวอะไร ไปคิดเอง
aep kaap man dtua a-rai bpai kit eng
secretly keeping it in your mouth, whatever that is, go and think about it.


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Understanding jealousy

Jealousy and Thai women in some more depth.

Before I do let’s understand and be clear that jealousy is an emotion that affects everyone not just Thai women. As the Thai Girlfriend Advisor though it is my job to talk about it from a Thai perspective and I do admit that Thai women are prone to jealousy for some cultural reasons which I have raised in another post and will refer to in this post.

See my other post: Understanding Thai women – My Thai girlfriend is so jealous

Although jealousy is often given a negative label it is a natural and necessary emotion, otherwise we humans would not come equipped with it. It is only when it becomes obsessive, unreasonable and paranoid that it ceases to serve us in any good way and becomes destructive.

Consider for a moment relationships without any jealousy…do you really think we could love each other that way?

When we love someone we don’t want to share them with anyone because we want to be the sole object of their affections. We want to be the special one that their universe revolves around. So sometimes jealousy comes from a  positive emotion and that is love. But everything has two sides as many universal laws confirm and so there is negative and positive to jealousy.

The positive side to jealousy is that it means someone loves us and that we love someone. If you are the object of reasonable jealousy because perhaps you seem to be paying someone else the attention your lover seeks then this can be seen as a positive jealousy.

If your lover responds with:

“yes darling I do feel a bit jealous at how you were laughing and joking so much with that woman and she is very attractive and I know you love me but I can’t help wanting you to myself. I know you are free to talk to anyone you wish and I do trust you..but I love you but it’s ok I am not angry”

Is there anything wrong with this?

As I said to begin with jealousy is not exclusive to Thai women but does appear often in relationships with Thai women whether with Farang or Thai and this is because our social conditioning plays a role in many of our belief systems which in turn create our emotions and so when we look at Thai women we do see that cultural and social conditions have shaped them just like they do in other cultures.

In addition to the historical cultural behavior of Thai men and their “Mia Noi’s” which I talk about in my other post another influence that shape Thai women’s belief systems about jealousy are that there are proportionately more women to men in Thailand an ever increasing number of which are gay.

There are proportionately more women to men in Thailand an ever increasing number of which are gay. Other men enter religious practices and become monks and some join the army.

I have no doubt some of you might think this seems like a ridiculous reason but for women in Thailand it is actually very real dilemma sometimes. Finding an eligible man is not always easy and so when they find one they have a very real fear that another women, whether a Mia Noi or not will take his interest.

I know that many Western men have the view that this jealousy is caused by issues regarding money and I will discuss that in another post.

For now I hope that the perspectives I present can help in understanding the issues concerning Thai women and jealousy. Remember this information should be used to improve your understanding in a relationship with a Thai woman and not to be used as an excuse against her.

With Love, Hope and Solutions


signature

Condividi nel tuo profilo Surfpeople

Social Share Button

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén